Editing – ceny i rabaty / Prices and discounts

Ceny za redakcję naukową lub tłumaczenie artykułu naukowego wahają się od około 1000 zł (=~250 dolarów) do 2000 zł (=~500 dolarów) za manuskript. Poniżej przedstawiamy system zniżek – dla kolejnego kontraktu lub tego (poniżej):

The prices for scientific editing or translation of a scientific paper range from around 1000 PLN (=~250 dollars) to 2000 PLN (=~500 dollars) per manuscript. A discount system is shown below – for the next contract or this one (below):

SYSTEM RABATOWY – KOLEJNA UMOWA / DISCOUNT SYSTEM – NEXT CONTRACT.

a. Pan/pani może otrzymać zniżkę na kolejny kontrakt, jeśli przekonasz nowego klienta do oddania manuskriptu do redakcji lub tłumaczenia PRZED PRZEKAZANIEM KOLEJNEGO ARTYKUŁU / You can get a discount for your next contract, if you persuade a new client to submit their manuscript for editing or translation BEFORE YOU SUBMIT YOUR NEXT ARTICLE.

b. W przypadku tego rabatu nowym klientem jest osoba, która nigdy wcześniej nie przesłała nam rękopisu i albo jest z tego samego działu (otrzymujesz rabatu AA) albo jest z innego DZIAŁU (otrzymujesz RABATU BB) lub INSTYTUTU (otrzymujesz RABATU CC) od kogoś, kto wcześniej przesłał nam rękopis. Lista wydziałów i instytutów, które nie liczą się jako nowe (dla BB i CC) jest podana na końcu listu standardowego wysłanego do panu/pani. Rabaty na stronie mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. Jeśli rabaty różnią się w zależności od strony internetowej i ostatniego listu standardowego, który został do panu/pani wysłany – wówczas podawany jest wyższy rabat obowiązujący w momencie składania wniosku o rabat. Zawsze możesz podwyższyć rabat, znajdując innego nowego klienta.

 / For this rebate, a new client is someone who has never submitted a manuscript to us before and either is from the same department (you get discount AA) or is from a different DEPARTMENT (you get DISCOUNT BB) or INSTITUTE (you get DISCOUNT CC) from someone who has submitted a manuscript to us before. A list of departments and Institutes which do not count as new (for BB and CC) is given at the end of the Standard letter sent to you. The rebates on the website are liable to change without warning. If the rebates differ between the website and the last standard letter which was sent to you – then the higher rebate applicable at the time of application for the rebate is given. You can always upgrade a rebate by finding another new client.

RABAT AA / DISCOUNT AA : 40%

RABAT BB / DISCOUNT BB : 40%

RABAT CC / DISCOUNT BB : 50%

c. Należy pamiętać, że możesz ubiegać się o przyszły rabat w dowolnym momencie w trakcie lub po zakończeniu tej umowy, ponownie wysyłając do nas list standardowy z nazwiskiem nowego klienta, który prześle artykuł. Zauważ, że nowy klient faktycznie musi przesłać mi artykuł, aby pan/pani uzyskał zniżkę. NOWY KLIENT OTRZYMUJE RABATU DD z tego samego działu lub RABATU EE z innego działu lub Instytutu. / Please note that you can apply for a future rebate at any time during or after this contract is completed, by sending the Standard Letter to us again with the name of the new client who will submit the article. Note the new client actually has to submit an article to me in order for you to obtain a discount. The NEW CLIENT gets DISCOUNT DD if from the same department or DISCOUNT EE if from a DIFFERENT DEPARTMENT or INSTITUTE.

RABAT DD / DISCOUNT DD : 10%

RABAT EE / DISCOUNT EE : 20%

d. Ta zniżka zostanie przyznana tylko pana / pani na następny jeden kontrakt. Jedna umowa może mieć tylko jeden rabat. Każdy rabat dotyczy tylko jednego manuskryptu. Zniżki nie można zastosować do prac już opłaconych. Mogą działać inne systemy rabatowe / One contract can only have one discount. Each discount applies to only one manuscript. A discount cannot be applied to work already paid for. Other discount systems might be in operation.

SYSTEM RABATOWY – NINIEJSZA UMOWA. W rzadkich przypadkach system rabatowy w dziale „SYSTEM RABATOWY – KOLEJNA UMOWA” może mieć zastosowanie do NINIEJSZEJ UMOWY w drodze negocjacji. Prawdopodobnie oznacza to, że nie otrzymasz zwrotu korekty/tłumaczenia, dopóki nie otrzymamy podpisanej umowy od nowego klienta. / DISCOUNT SYSTEM – THIS CONTRACT. On rare occasions, the rebate system in the section entitled “DISCOUNT SYSTEM – NEXT CONTRACT” can apply TO THIS CONTRACT by negotiation. This will probably mean that you do not get your correction/translation returned to you until we have received a signed contract from a new client.

%d bloggers like this: